Skip to content
Menu
0
Your cart is empty. Go to Shop

Regulamin serwisu internetowego www.specjaliscirelacji.pl


Serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.specjaliscirelacji.pl oraz na jego
podstronach, w tym sklep internetowy, należy do Karoliny Plichty, prowadzącej
działalność gospodarczą z siedzibą w Kaliszu przy ul. Orzechowej 2, NIP:
8992609380.

1. Definicje
1. Na potrzeby Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie
poniższych pojęć:
a) Konsument – osoba fizyczna, zawierająca umowę niezwiązaną z
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub
osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej
działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie
posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w
szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności
gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
b) Konto użytkownika Sklepu – profil, które zakłada Kupujący, aby móc
dokonać zakupu w Sklepie, składający się z nazwy użytkownika
oraz hasła (dalej: “konto”);
c) Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, jednostka organizacyjna niebędąca osobą
prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną lub
osoba prawna, będąca Zarejestrowanym klientem, która zawiera ze
Sprzedawcą umowę o dostarczenie treści cyfrowej lub świadczenia
usług drogą elektroniczną;
d) Newsletter – rodzaj usługi świadczonej drogą elektroniczną, w
ramach której dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie
Produktu w zamian za dane osobowe lub w zamian za cenę.
Szczegółowe zasady realizacji usługi Newsletter polegającej na
zawarciu umowy o dostarczenie Produktu w zamian za dane
osobowe określa Regulamin Newslettera;
e) Platforma Kursowa –  miejsce (adres internetowy), gdzie
Sprzedawca udostępnia Kupującym dostęp do treści cyfrowych, w
tym kursów on-line zakupionych za pośrednictwem Sklepu lub
funkcjonalność pozwalająca na udostępnianiu przez Sprzedawcę
Kupującemu zamówionych treści cyfrowych, w tym kursów on-line;
f) Produkt – treść cyfrowa, tj. dane wytwarzane i dostarczane w
postaci cyfrowej;
g) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod
adresem https://www.specjaliscirelacji.pl/regulamin/;
h) Serwis – strona internetowa https://www.specjaliscirelacji.pl wraz ze
wszystkimi jej podstronami, w tym w szczególności sklepem
internetowym https://www.specjaliscirelacji.pl/sklep oraz strona
internetowa: https://www.karolinaplichta.pl; dalej: „serwis”
i) Sklep – sklep internetowy: https://www.specjaliscirelacji.pl/sklep

j) Sprzedawca – Karolina Plichta prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą Karolina Plichta z siedzibą przy ulicy
Orzechowej numer 2 w Kaliszu 62-800, NIP: 8992609380
k) Usługa elektroniczna – usługa świadczona bez jednoczesnej
obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na
indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłana i otrzymywana za
pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z
kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości
nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci
telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. –
Prawo telekomunikacyjne; usługa świadczona drogą elektroniczną
przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu, w tym prowadzenie
konta dla Zarejestrowanych klientów oraz Newsletter;
l) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z 30 maja 2014 roku w
brzmieniu obowiązującym;
m) Użytkownik – każdy odwiedzający serwis;
n) Zarejestrowany klient – każdy, kto posiada konto

 
2. Postanowienia wstępne 
1. We wszelkich sprawach związanych z Serwisem możliwy jest szybki i
efektywny kontakt na adres przedsiębiorstwa, mailowo:
kontakt@specjaliscirelacji.pl oraz telefonicznie (609141388)
2. Sprzedawca udostępnia Użytkownikowi Regulamin w sposób
nieodpłatny; jest on widoczny na dole Serwisu. Treść Regulaminu może
zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez jego pobranie, zapisanie
na nośniku lub wydrukowanie w każdej chwili ze strony Serwisu.
3. W ramach korzystania ze Serwisu, zakazane jest dostarczanie lub
przekazywanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w
szczególności poprzez rozsyłanie treści zabronionych przepisami
prawa, w tym w ramach formularzy dostępnych w Serwisie lub
naruszające w jakikolwiek sposób uprawnienia lub obowiązki
przewidziane przepisami powszechnie obowiązującymi, w tym prawa
własności intelektualnej.
4. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca umożliwia założenie i
utrzymywanie konta oraz złożenie zamówienia w Sklepie
prowadzącego do zawarcia przez Kupującego ze Sprzedawcą umowy o
dostarczenie treści cyfrowych, w tym m.in. kursów on-line na platformie
kursowej, e-booków, webinarów lub usług psychoterapeutycznych,
opisanych w Serwisie.
5. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest: dostęp do Internetu, urządzenie
wraz z oprogramowaniem umożliwiającym korzystanie z Internetu,
aktywny adres e-mail, założenie konta.
6. Kupujący ma obowiązek podania prawdziwych danych osobowych.
7. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami
brutto. Sprzedawca nie stosuje indywidualnego dostosowania ceny na
podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
8. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu wyłącznie na
użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, że korzystanie z
zasobów Serwisu nie jest dopuszczalne w celu prowadzenia przez

Użytkownika działalności komercyjnej. Warunkiem korzystania z
Serwisu jest: dostęp do Internetu, urządzenie wraz z oprogramowaniem
umożliwiającym korzystanie z Internetu.
9. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru lub usługi
obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również
informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która
obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
10. Jeżeli dany towar lub dana usługa są oferowane do sprzedaży w
okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie
uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej
usługi, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania
tego towaru lub tej usługi do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
11. Sprzedawca nie udziela gwarancji i usług posprzedażnych.

 
3. Konto użytkownika sklepu
1. Założenie konta odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie,
wyłącznie za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza
rejestracyjnego. Zarejestrowany użytkownik może w każdej chwili
usunąć Konto, przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.
Usunięcie Konta nie spowoduje usunięcia danych o złożonych
zamówieniach z wykorzystaniem konta. Prowadzenie konta jest
bezpłatne. Do korzystania z konta niezbędny jest dostęp do Internetu
oraz urządzenie wraz z oprogramowaniem umożliwiającym korzystanie
z Internetu.
2. Konto pozwala na dostęp do historii złożonych przez Zarejestrowanego
użytkownika zamówień w Sklepie. Zarejestrowany użytkownik loguje
się do Konta z wykorzystaniem podanego w formularzu rejestracyjnym
adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych
w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki
techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia
bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące
zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez
osoby formalnie nieuprawnione.
4. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni
poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować
Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w
funkcjonowaniu Sklepu.
5. W reklamacji związanej z funkcjonowaniem Serwisu, w tym sklepu,
Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a
także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z
funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie
reklamacje Konsumentów w terminie do 14 dni od otrzymania
reklamacji i poinformuje Klienta będącego Konsumentem o jej
rozstrzygnięciu na papierze lub innym trwałym nośniku, w
szczególności na adres e-mail składającego reklamację; w przypadku
konieczności uzyskania dodatkowych informacji od Kupującego
niebędącego Konsumentem, termin na rozpatrzenie reklamacji ulega

wydłużeniu każdorazowo o 14 dni od dnia uzyskania dodatkowych
informacji, przy czym łączny czas nie może przekroczyć 45 dni.

4. Złożenie zamówienia
1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza
zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących
Kupującego produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych
niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym prawdziwych danych
osobowych. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór
metody płatności za zamówienie. 
2. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się oraz akceptacja
Regulaminu, co Kupujący potwierdza poprzez zaznaczenie
odpowiedniego oświadczenia na etapie składania zamówienia. W razie
jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może
skontaktować się ze Sprzedawcą. Ponadto niezbędne jest
zaakceptowanie, przed złożeniem zamówienia, regulaminów produktów
i usług, których ma dotyczyć umowa, jeśli taki regulamin dla nich został
sporządzony. Zaakceptowanie Regulaminu oraz – ewentualnie –
regulaminów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jest dobrowolne,
ale niezbędne do skutecznego złożenia zamówienia. Ponadto Kupujący
powinien oświadczyć o zapoznaniu się z Polityka Prywatności oraz
udzielić zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w
formularzu zamówienia na potrzeby zawarcia oraz spełnienia
umówionego świadczenia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego
okienka lub wybrania odpowiedniej opcji wyświetlanej w trakcie
składania zamówienia. Oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką
prywatności oraz udzielenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne w
celu złożenia zamówienia.
3. W przypadku zamówienia dotyczącego dostarczenia przez Sprzedawcę
treści cyfrowej, Kupujący ponadto powinien wyrazić zgodę na
dostarczenie treści cyfrowych lub usług objętych zamówieniem przed
upływem terminu do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość,
poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka lub wybrania
odpowiedniej opcji wyświetlanej w trakcie składania zamówienia.
Wyrażając zgodę na dostarczenie treści cyfrowych lub usług objętych
zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy
Kupujący oświadcza jednocześnie, że jest świadomy utraty przez to
prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Udzielenie
powyższej zgody jest dobrowolne, jednakże brak udzielenia zgody
spowoduje dostarczenie treści cyfrowej po upływie okresu
umożliwiającego złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie
przekierowany do bramki płatności, zgodnie z wybraną metodą
płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie
zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem
zamówienia. 
5. Z chwilą uznania środków finansowych w systemie obsługującym
płatność (w zależności od wybranej formy płatności) umowę pomiędzy
Kupującym a Sprzedawcą uznaje się za zawartą. Potwierdzenie

zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail
podany w formularzu zamówienia; w przypadku wyrażenia zgody na
dostarczenie treści cyfrowych lub realizacji w pełni usługi objętych
zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
zawartej na odległość, e-mail będzie zawierał również informację o
wyrażeniu takiej zgody przez Kupującego.
6. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane
osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie
nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie
prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący
podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione
wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku
Kupujący zostanie poinformowany poprzez pocztę elektroniczną na
adres podany w formularzu zamówienia o wątpliwościach Sprzedawcy.
W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich
okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych.
W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie
kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po
podjęciu kontaktu przez Kupującego.
7. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w
formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest
zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć
posiada takie uprawnienie zgodnie z powyższym zapisem.

5. Płatność
1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach
Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania
zamówienia.
2. Płatności elektroniczne Sklepu, obsługiwane są przez następującego
operatora płatności: PayPro SA, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy
Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe
Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP
7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w
całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych
prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem
UKNF IP24/2014.

3. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068

6. Dostawa towaru lub usługi oraz Odstąpienie od umowy przez
Konsumenta
1. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa lub
środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub
pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione konsumentowi lub
fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które konsument wybrał
samodzielnie w tym celu, lub gdy konsument lub takie urządzenie,
uzyskali do niej dostęp
2. Dostawa usługi, w szczególności usługi psychoterapeutycznej,
następuje na zasadach i w terminie każdorazowo ustalonym z
Kupującym.

3. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej ze
Sprzedawcą, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów
innych niż przewidziane przepisami prawa i ewentualnie wskazane w
regulaminie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia
do Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy przed jego upływem; wzór
oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawiera m.in. załącznik nr 2 do
ustawy o prawach konsumenta.
4. Uprawnienie to nie przysługuje w szczególności w przypadku umowy o
dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku
materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny,
jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią
zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem
świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci
prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a
przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa
w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta
oraz w przypadku umowy o świadczenie usług, za które konsument jest
zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni
usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został
poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i
przyjął to do wiadomości;
5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone: pisemnie
na adres Sprzedawcy lub e-mailem.
6. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu z wykorzystaniem
wzoru, o którym mowa wyżej, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie
przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania
tego oświadczenia.
7. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, uważa się ją za
niezawartą.
8. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej,
zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy.
7. Rękojmia, odpowiedzialność za zgodność towaru z umową
1. Wyłączona jest rękojmia w przypadku umów zawartych pomiędzy
sprzedawcą a kupującym nie będącym konsumentem.
2. Do umów zawartych między sprzedawcą a kupującym będącym
konsumentem stosuje się przepisy o odpowiedzialności za zgodność
treści cyfrowych z umową, które zawarte są w ustawie o prawach
konsumenta.

8. Dane osobowe i pliki cookies
1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi
zamówień, konta  oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia
roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu
umowami.
3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz
wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności.

9. Kursy on-line
1. Realizacja zamówienia obejmującego kurs on-line (dalej: “kurs”)
następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez
Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej
instrukcję uzyskania dostępu do zawartości kursu na Platformie
Kursowej
2. Dostęp do treści wchodzących w skład kursu może być ograniczony
czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie na stronie Sklepu
lub na odpowiedniej stronie sprzedażowej. W takiej sytuacji, po upływie
wskazanego okresu czasu, Kupujący utraci dostęp do kursu. Jeżeli
dostęp do kursu przyznawany jest na czas nieoznaczony, Sprzedawca
może podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu do kursu w każdej chwili, o
czym uprzedzi Kupującego co najmniej z czternastodniowym
wyprzedzeniem.. Po upływie wskazanego terminu dostępu do kursu
wygasa.
3. Inne postanowienia dotyczące kursów on-line znajdują się
każdorazowo w odpowiednim opisie przy konkretnym produkcie.

 
10. Prawa własności intelektualnej
1. Wszystkie produkty, usługi i treści cyfrowe dostępne w serwisie są
utworami i podlegają ochronie prawa autorskiego i innych właściwych
przepisów o własności intelektualnej, a prawa autorskie przysługują
Sprzedawcy. 
2. Rozpowszechnianie wyżej wskazanych treści przez Kupującego bez
zgody Sprzedającego, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach
dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich
przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością
cywilną lub karną.

11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów
wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania
mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi,
Konsument ma możliwość:
a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy
b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania
mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu
między Kupującym a Sprzedawcą
c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której
statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może
szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna
jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy
rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami
dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego
zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży
lub umowy o świadczenie usług.

12. Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania
ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw
nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów
zawartych przed dokonaniem zmiany.
2. Sprzedawca oświadcza, że usługi i treści dostarczane za pośrednictwem
Sklepu nie zastępują psychoterapii ani innych działań o charakterze
leczniczym i terapeutycznym.
3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem
Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze
względu na stałe miejsce wykonywania działalności przez Sprzedawcę na
podstawie przepisów prawa polskiego. Postanowienie to nie znajduje
zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu
rozpatrywane są na zasadach ogólnych.
4. W przypadku istnienia właściwości przemiennej uznaje się, że Sprzedawca
i Kupujący zgodnie postanowili poddać spory wynikłe z umów zawartych za
pośrednictwem Sklepu sądowi właściwemu miejscowo z uwagi na siedzibę
Sprzedawcy.
5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w
Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się
Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
6. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie
ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu
Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób
trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą
techniczną Klienta

 
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 roku